Wspominamy KSW 42 – Otwarcie gali: Khalidov vs Narkun